Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi  regulującymi działalność mediów masowych w Polsce oraz określającymi zasady pracy dziennikarza. W ramach tych zajęć studenci powinni uzyskać informacje dotyczące, w szczególności wolności prasy i innych mediów; praw i obowiązków właścicieli mediów, dziennikarzy, a także prawa do informacji.