Przedmiot obejmuje w szczególności analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu gospodarki komunalnej. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat podstaw prawnych dot. wykonywania przez samorząd zadań mieszczących się w pojęciu „gospodarka komunalna”. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów związanych z wykonywaniem przez j.s.t. zadań zaspokajających zbiorowe potrzeby mieszkańców. Student po zakończeniu wykładów i ćwiczeń będzie potrafił rozwiązywać proste problemy praktyczne związane z komunalną działalnością jednostek samorządu terytorialnego.