Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rolą procedury administracyjnej w działaniu organów administracji publicznej, a także podstawowych instytucji służących kontroli wydawanych aktów. W ramach celu kształcenia student powinien zdobyć umiejętność zdefiniowania podstawowych pojęć z zakresu postępowania administracyjnego i interpretować  przepisy związane z postępowaniem przed administracyjnymi organami administracji publicznej. Dodatkowym celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu postępowania administracyjnego (potrafi napisać wniosek o wszczęcie postępowania, odwołanie od decyzji oceniając jej poprawność pod względem formalnym i merytorycznym, a także inne pisma procesowe występujące w postępowaniu administracyjnym).