Zapraszam do zapoznania się z sylabusem zajęć.Załącznik nr 5


do Wytycznych do tworzenia programu


kształcenia stanowiących załącznik do


Uchwały Nr 84/16 Senatu PWSZ we


Włocławku z dnia 20 grudnia 2016 r.


 


OPIS PRZEDMIOTU


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU


Nazwa przedmiotu: USTRÓJ ORGANÓW SPRAWIEDLIWOŚCI


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nazwa przedmiotu: USTRÓJ ORGANÓW SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA

Kod przedmiotu

10.6 UOO 442

Nazwa specjalności/specjalizacji studiów:

administracja bezpieczeństwa publicznego

Jednostka prowadząca dany kierunek studiów

Instytut Nauk Społecznych i Technicznych/Zakład Administracji

Profil/profile kształcenia

PROFIL PRAKTYCZNY

Język wykładowy:

polski

Kategoria przedmiotu:

specjalnościowy

Rok akademicki: 2018-2019

Semestr: IV

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

RAZEM

wykład

AKTYWNE FORMY

ćwiczenia

projekty

laboratoria

warsztaty

seminarium

praktyka zawodowa

20

 

-

-

-

-

-

Sposób realizacji zajęć:

Zajęcia realizowane są:

- w pomieszczeniach dydaktycznych PWSZ

- częściowo on-line (e-learning)

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

 

- znajomość podstaw prawoznawstwa

 

Cel kształcenia:

Przedmiot obejmuje w szczególności analizę regulacji prawnych dotyczących sądownictwa i prokuratury. Przedmiotem zajęć są również regulacje dotyczące korporacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest poznanie przez studentów regulacji i zasad dotyczących problematyki ustrojowej i organizacyjnej organów ochrony prawnej w Polsce.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę na temat działalności sądownictwa, prokuratury, adwokatury, korporacji radców prawnych i notariuszy, zna ich organizację i zadania (K_W02)

-student zna strukturę organów ochrony prawnej (K_W17)

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do postępowania zgodnego z przepisami prawa (K_U16)

Kompetencje społeczne:

- student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki karnej i wykroczeniowej (K_K11)

Pełny opis przedmiotu/treści programowe:

ĆWICZENIA:

1) Postępowanie w sprawie o nominację sędziowską lub prokuratorską – kazusy

2) Postępowanie w przedmiocie wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub notariuszy – kazusy

3)Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i prokuratorów – kazusy

4) Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów, radców prawnych i notariuszy – kazusy

 

Metody prowadzenia zajęć:

ĆWICZENIA:

1) ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie kazusów (indywidualnie i w grupach) w formie pisemnej lub ustnej

2) ćwiczenia e-learningowe – indywidualne rozwiązywanie kazusów

 

Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS:

ODZINY KONTAKTOWE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM:

STUDIA NIESTACJONARNE:

1) wliczone do pensum:

- ćwiczenia (10)

2) nie wliczone do pensum:

 

- konsultacje bezpośrednie (2)

- konsultacje e-mailowe (4)

- konsultacje na forum e-learningowym (2)

- egzaminy i zaliczenia (2)

Formy aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Stacjonarne

Niestacjonarne

W

AF/ćw.

W

AF/ćw.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

20

 

 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego:

30

 

1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

 

2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne

15

 

3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji

0

 

Suma:

20

 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć:

2

 

Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania:

Sposób zaliczenia:

1) wykład – zaliczenie na ocenę

2) ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

 

Formy zaliczenia:  

Ćwiczenia – obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie oceny rozwiązywanych kazusów i aktywności studentów w dyskusjach nad proponowanymi rozwiązaniami

 

Podstawowe kryteria:

Ćwiczenia:

- obecność na zajęciach (konieczna frekwencja na min. 80% zajęć)

- średnia ocen cząstkowych za zadania

Wykaz literatury:

Literatura obowiązkowa:

J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2013.

M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 2012.

Nazwiska osób/osoby opracowującej opis przedmiotu: dr Marek Wojtkowski