Student:

– zna podstawowe pojęcia ze statystyki,

– umie rozróżnić metody statystyczne stosowane do analizy struktury dynamiki
i współzależności zjawisk oraz procesów ekonomicznych,

– potrafi gromadzić, opracowywać, analizować i prezentować informacje niezbędne do opisania otaczającej nas rzeczywistości,

– potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych,

– potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych.

Kurs dostępny jest dla Z, I rok, II semestr.