Kierunek: Finanse i rachunkowość, II rok, 3 semestr.

Student:

- zna podstawowe pojęcia ze statystyki,

- umie rozróżnić metody statystyczne stosowane do analizy struktury dynamiki i współzależności zjawisk oraz procesów ekonomicznych,

- potrafi gromadzić, opracowywać, analizować i prezentować informacje niezbędne do opisania otaczającej nas rzeczywistości,

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizy i opisu procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych,

- potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do prognozowania skutków procesów ekonomicznych i społecznych zachodzących w podmiotach gospodarczych.