Kierunek: Zarządzanie, rok III, semestr 5.

Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, zgodnie z wymaganiami programu studiów licencjackich. W ramach seminarium pod kierunkiem promotora, student przedkłada pracę, którą dokumentuje swoją dojrzałość badawczą poprzez umiejętność sprecyzowania tematu, zebrania literatury fachowej, opracowania planu pracy oraz jej napisania. Praca licencjacka ma charakter kompilacyjny, tj. nie musi (chociaż może) wnosić nowych treści do ustalonych już przemyśleń. Praca napisana powinna odpowiadać w swej treści tytułowi, być logicznie napisana, dokumentować źródła, z których zaczerpnęła inspiracje.