1. Teorie motywacji do pracy: motywacja osiągnięć, teoria hierarchii  

potrzeb, teoria ERG, teorie procesu motywowania

2. Satysfakcja  z pracy: pomiar jakości życia w pracy

3. Wynagrodzenie jako czynnik motywujący i źródło satysfakcji z pracy 

4. Wywieranie wpływu na ludzi: koncepcja R. Cialdiniego

5. Stereotypy i uprzedzenia w miejscu pracy

6. Perswazja w miejscu pracy: socjotechniki i psychotechniki wywierania wpływu

7. Narzędzia motywowania - zasady i konsekwencje ich stosowania.

8. Sztuka skutecznego porozumiewania się: zachowania asertywne, agresywne i uległe

9. Gry społeczne w organizacji