Kurs określa różnice między dydaktyką a metodyką i pedagogiką, następnie zarysowuje granice między teorią uczenia się a teorią nauczania wychowującego. Zdefiniowane zostają zasady organizacyjne procesu dydaktycznego oraz cele, treści, zasady, metody i środki kształcenia – zarówno nauczania, jak i uczenia się. Ponadto kurs wyznacza zakresy działania nauczyciela i ucznia oraz ustala najkorzystniejsze formy organizacyjne nauczania.