Przedmiot Podstawy etyki jest ukierunkowany na problematykę z zakresu etyki normatywnej i opisowej oraz szeroko pojętej problematyki aksjologicznej. Do głównych zadań należy:

- przybliżenie studentom szerokiej problematyki etycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siatkę pojęciową i semantyczną przedmiotu,

- zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, pojęciami i kategoriami aksjologicznymi i etycznymi, ze wskazaniem na specyficzne kwestie problemowe etyki zawodowej,

- przedstawienie studentom ważniejszych prądów, nurtów, systemów, orientacji, szkół, kierunków i doktryn etycznych, 

- prezentacja studentom wybranych norm moralnych oraz zasad postępowania.