Wykłady dotyczące przybliżenia studentom tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Stanowią one wprowadzenie w zasady bezpiecznej pracy wraz z wiedzą dotyczącą ryzyka zawodowego oraz sposobów postępowania minimalizujących skutki potencjalnych zagrożeń.

Celem kursu jest:

  • zapoznanie studentów z subdyscypliną pedagogiczną, jej problematyką;
  • ukazanie złożoności i różnorodności problematyki pedagogiki społecznej;
  • wskazanie na środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych;
  • pogłębienie wiedzy o składnikach diagnostycznych środowisk wychowawczych;
  • zapoznanie z klasycznymi metodami pracy socjalno-wychowawczej.

Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi organizacji pracy szkoły, przedszkola. Budowania podstawowych dokumentów służących właściwej organizacji szkoły, przedszkola- arkusz organizacyjny. Przybliżenie zasad właściwej organizacji pracy szkoły, przedszkola.

Treści zawarte w kursie stanowią uzupełnienie treści wykładów i ćwiczeń z przedmiotu "Strategie wspierania rozwoju dziecka" i są wymagane do zaliczenia przedmiotu.